L-Amministrazzjoni, l-edukaturi u I-istaff kollu tal-iskola jawguraw lilkom u lill-familji tagħkom il-Milied u s-Sena t-Tajba!

The school Administration, Educators and all the Staff wish you and your families a Happy Christmas and a Happy New Year!

Yr.4 sessjonijiet għall-ġenituri – Yr. 4 sessions for parents

Id-Direttorat tal-litteriżmu diġitali qed jorganizza sessjonijiet ta’ informazzjoni għal ġenituri tal-istudenti tar-4 sena f’Jannar 2021. Dawn is-sessjonijiet se jkunu online u jdumu siegħa fuq MsTeams. Dawk li huma interessati għandhom japplikaw online fuq:

OTPC

The Directorate for Digital Literacy and Transversal Skills is organising information sessions for year 4 parents/guardians in January 2021. These sessions will be online synchronous (live) 1 hour sessions held through the Ms Teams. Those who are interested may apply online from the following link:

OTPC

Virtual Christmas Concert

Għeżież ġenituri/kuraturi vera kien kunċert ħelu avolja ma konniex fis-sala tal-iskola.  Kemm infakkarkom li tistgħu tixtruh fuq pen drive ta’ 8gig li tistgħu tibbukjawha sa GĦADA għal prezz ta’ €5.  Dan flok il-videos/ritratti tas-soltu bid-differenza li tistgħu terġa tużawha. 

Il-Milied u s-sena t-tajba lil kulħadd.  Barkiet.

IL-MADAM 

Dear parents/guardians the concert was a very sweet event even though it was not in the school hall.  May I remind you that you can buy a copy on an 8 gig pendrive as long as book it till tomorrow for €5.  This is instead of the videos/photos with the added bonus of being able to (re-)use it again.

I wish you all a very happy Christmas and New Year. Blessings.

MADAM 

Kuncert tal-Milied/Christmas concert

Nhar it-Tnejn  21 ta’ Diċembru il-kunċert virtwali tal-Milied tat-tfal se jsir fl-10:00am. L-għalliema se jibgħatu link fuq l-ilearn tal-istudenti biex tidħlu bih dakinhar. Jekk ikollna problemi bl-internet, tinkwetawx għax nagħmluha bħala link u jarawha iktar tard.

IL-MADAM

On Monday 21st December at 10.00am there is the pupils’ virtual Christmas concert.  The teachers will be sending a link for you to use on that day on the i-learn account of the students.  If there are internet problems you will still be able to see it as we will send you a recorded link. 

MADAM

ACTS (LEAP)

Iċ-ċentru ACTS (li kien LEAP) li jinstab 107,121Triq San Pietru Kirkop stieden lit-tfal biex jiktbu ittra lil Santa Klaws u jgħidulu x’jixtiequ li jaraw f’ Ħal Kirkop.  L-ittra jistgħu iħalluha fil-kaxxa ħdejn Ms Romina s-security tagħna.  Stiednuhom ukoll jagħmlu ‘bauble’ (dekorazzjoni) tal-Milied u flimkien mal-ġenituri/kuraturi tagħhom imorru l-istess ċentru meta jridu u jdendluha mas-siġra li qegħda eżatt barra ċ-ċentru.  Inizjattiva sabiħa fil-komunita’.  

IL-MADAM

ACTS ( formerly LEAP) community centre 107,121 St Peter’s Street KIRKOP has invited all the pupils to write a letter to FR Christmas to ask him what they wish to see in Kirkop.  They can then leave the letter in the box next to Ms Romina our security guard. They have also invited them to make a Christmas bauble and together with their parents/guardians, they can then go to the same centre at any time and hang the bauble on the tree just outside the centre. This is a wonderful comunity initiative.  

MADAM

National Sports School

2nd December, 2020

Dear Parents/Guardians, 

The National Sport School will receive applications from students who as from next scholastic year wish to pursue their academic studies as well as train in the sport they excel in.

All male and female students from Malta and Gozo, born in 2010, who will successfully complete their sixth year at Primary School and who are deemed talented and highly promising in their field of sport by coaches within their respective National Sport Association, are eligible to apply for entrance into the National Sport School. 


A meeting for parents/guardians will be held on: 

Date:  Thursday, 17th December 2020
Venue:MS Teams Online Meeting https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDg4NDI3MDctYzg0Ni00MzBmLWE4NDktNjhiYmUzZGU2YWE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2241af783b-5243-4c28-b7a4-672c0b9eded2%22%2c%22Oid%22%3a%222b1160ec-0f52-4d93-b21e-2ce7d3719337%22%7d
Time:  09:30 am

to discuss in detail the selection process and the entry requirements for the National Sport School.

Applications will be open as from Monday, 1st March, 2021 and may be obtained from the Customer Care Section, Ministry for Education and Employment, Great Siege Road, Floriana or the Education Office, Fortunato Mizzi Street, Victoria, Gozo. As from 4th January 2021, applications can also be accessed online at www.education.gov.mt or on the official school website at http://nss.skola.edu.mt/.

Closing date for submission of applications is noon, Friday 26th March 2021 and these can be submitted at the Customer Care Section, Ministry for Education and Employment, Great Siege Road, Floriana or the Education Office, Fortunato Mizzi Street, Victoria, Gozo.

Maria McNamara

Director General

Directorate for Eductional Services

Passwords Ġodda – Christmas Concert – New Passwords

Għeżież ġenituri/kuraturi, it-tfal ingħataw passwords ġodda.  Intom għandkom TUŻAW DAWN IL-PASSWORDS IL-ĠODDA.

Il-kunċert virtwali tal-Milied ser isir Nhar it-Tnejn 21 ta’ Diċembru.  Aktar il-quddiem ser nibgħatulkom il-ħin u l-link biex tkunu tistgħu taraw lit-tfal.  Għidnilkom id-data issa minħabba dawk fosthom li jkunu jridu jieħdu xi ‘leave’ biex jaraw il-kunċert virtwali.

IL-MADAM

Dear Parents/Guardians, the children have been given new passwords.  YOU MUST NOW USE THE NEW  PASSWORDS.

The virtual Christmas concert will take place on Monday 21st December.  We will soon be forwarding the time and link so you will be able to see your children.  We are giving you the date now for those of you who may need to book any leave to see the virtual concert.

MADAM

Elezzjoni tal-Kunsill tal-iskola/School Council Elections

Għeżież ġenituri erġajna wasalna għall-elezjonijiet tal KUNSILL TAL-ISKOLA għas-sentejn li ġejjin. Nixtieq ħafna li jkolli ġenituri interessati.  Din tinvolvi biss laqgħa virtwali WAĦDA fix-xahar (għax bħalissa mhemmx tisjir jew attivitjiet oħra). Bħala membri tal-kunsill tkunu aktar parteċipi fil-ħajja tal-iskola għal ġid ta’ wliedkom. Rita ser tkun qed tingħatilkom pass pass, ħaġa ħaġa li tridu timlew/tapplikaw din id-darba on line.  Min irid għajnuna ċemplu lil Rita fuq 25984130.  

Għal iktar informazzjoni idħol fis-sezzjoni Elezzjoni/Election

IL-MADAM

Dear parents the time has come to elect a school council for the next two years.  I do hope to have parents  interested.  Members would have to attend only ONE on-line meeting a month (because at the moment we are not cooking or having any other activites.  As members you wil be active participants in school life for the good of your children. Rita  (clerk) will be sending all forms step by step and she will guide you if you need help applying.  You may call her on 25984130.

MADAM

For more information go in section Elezzjoni/Election